Македонската асоцијација за човечки ресурси (МΑЧР) оваа година ќе ја прганизира својата 12 Медународна HR конференција и HR Expo 2020, насловена како: "Future-fit organisations: Proactive HR". Конференцијата ќе се одржи на 3-ти и 4-ти декември 2020 година, и ќе биде во онлајн формат.

Човечките ресурси имаат моќ да направат револуција во начинот на кој работиме. Но, какви промени може да очекуваме? Кога една организација презема управување со промени, најчесто има спротиставување и отпор, што создава работна средина на немир и напнатост. На конференцијата, говорниците треба да дадат увид во возбудливи теми од иднината како што се управуваоето со агендата предводена од талентите, како
решенијата за интелигенција можат да ја подигнат интеракцијата помеѓу процесите на човечки ресурси и вработените, градење култура на иновација и зајакнување, придпбивките од динамичниот менаџмент со човечки ресурси.

Имајќи предвид дека промената е единствената постпјана состпјба во денешното работно опкружување, на годинешната конференција ќе се одадео увид и претставување разни позитивни практики што може да се согледаат како мотиватор, но и како пример за следнипт чекор за промена во вашата организација, било како менаџер за човечки ресурси, или како извршен директор.

Се прпдплжува традиција со организирање на овој професионален настан со цел да се презентира и сподели позитивна практика и успешни приказни на докажани деловни лидери од познати компании и организации.

Конференцијата ќе биде домаќин на истакнати говорници, професпри и практичари со напредни размислувања од странство, како што се: Велика Британија, Словенија, Грција, Италија, Ерменија, Бугарија,
Србија, Хрватска, Шпанија, Португалија, Турција, С. Македонија и други, кои ќе ги споделат своите лични искуства во областа на управувањето и менаџментот со човечки ресурси и своето специјализирано знаење, иновативни идеи, практични и докажани решенија, како и препораки што менаџерите и професипналците можат да ги имплементираат во нивните организации.

Конференцијата, оваа година, ќе биде отворена со воведни обраќања од страна на Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, г-дин Фатмир Битиќи; Претседателот на Светската федерација на организации за менаџмент со луѓе (WFPMA), г-дин Боб Мортон и домаќинот, Претседателот на Македонската асоцијација за човечки ресурси, г-дин Дарко Петровски.

Меѓу предавачите и говпрниците ќе има HR практичари, HR консултанти, претставници од јавниот сектор, како и од академската област:

- Bob Morton - MBA, CCIPD, President of the World Federation of People Management
Associations (UK);
- Dr. Andreja Kodrin - Founder and CEO of companies Third Millennium Knowledge, Quintaum
and global collaborative platform for youth innovation Challenge: Future (Slovenia);
- Dr. Giovanni Oscar Serafini- Lecturer, Business Administration and Economics Department at
The University of Sheffield International Faculty, CITY College (Italy);
- Rob Evans - Leadership Speaker, Corporate Teacher, Award Nominated Executive (UK);